Elektroinštalacije 2017-06-16T19:12:32+00:00

Elektroinštalacije

Seminarska naloga višjega strokovnega izobraževanja

TEHNIČNI PREDPISI IN PROJEKTIRANJE

ELEKTROENERGETIKA

PRENOVA ELEKTROINŠTALACIJE V STANOVANJSKI HIŠI

Avtor: Mitja Dolinšek
Mentor: Primož KURENT, u.d.i.str.

Kranj, maj 2017

ZAHVALA

Ta zahvala je posvečena mentorju, gospodu Primožu Kurentu, univ. dipl.ing. za pomoč in ustrezna navodila pri predmetu TPP in pri izdelavi seminarske naloge.
POVZETEK

Seminarska naloga je namenjena projektiranju posameznih procesov in postopkov, ki jih je potrebno narediti pri prenovi elektroinštalacij v stanovanjski hiši. Za prenovo elektroinštalacij se moramo držati določenih predpisov ter zakonov.
Za projektiranje oziroma načrtovanje projekta je bil uporabljen program Microsoft Project 2016. Omenjen program pomaga bolje prikazati sam potek posameznih procesov, ljudi ki so pri projektu najeti ter njihove urne postavke, ceno materiala in za konec tudi celotne stroške prenove stanovanjske hiše.

Ključne besede:
Prenova, elektroinštalacije, regulacije, Microsoft Project, renovacija.
ABSTRACT
This seminar work is intended to project individual processes and procedures that we have to do in order to renovate electrical installation in a house. For renovation fo electrical installation we have to respect certain guidelines and laws.
For projecting and planning this project I used Microsoft Project. MS Project helps us to better present the individual processes, people that are hired for a project and their pay rate, cost of material and the overall costs of the project.
Key words:
Renewal, electrical installations , regulations, Microsoft Project, renovation.

Kazalo vsebine

ELEKTROINŠTALACIJE V HIŠI

1. Uvod 8
2. Glavni del 9
2.1. Zakoni 9
3. Microsoft Project 11
3.1. Posamezna opravila, trajanje in predhodne dejavnosti 11
3.2. Časovnica (Timeline) 12
3.3. Kritična pot 13
3.4. Izvajalci in material 13
3.5. Cena materiala ter urne postavke 14
3.6. Stroški za posamezne dejavnosti 14
3.7. Celotni stroški (Cashflow) 15
3.8. Trajanje projekta 15
4. Zaključek 16
5. Viri in literatura 17

Uporabljeni simboli in kratice

VSŠ – Višja strokovna šola
1. Uvod
V seminarski nalogi bom prikazal postopek prenove elektroinštalacij v obstoječi stanovanjski hiši (eno nadstropje). Razlog za izbrano temo je dejstvo, da tudi v svoji hiši v bližnji prihodnosti želim prenoviti elektroinštalacijo, saj je obstoječa že precej stara.
Raznih zakonov in pravil predhodno nisem poznal, zato sem se najbolj moral posvetiti raziskovanju ustreznih regulacij in zakonov na tem področju.
V veliko pomoč mi je bil program Microsoft Project, saj je v njem zelo enostavno vpisati posamezne procese ter jim nato določiti trajanje. V MS Projectu nato tudi opredelimo stroške materiala in delavcev ter povezavo med posameznimi dejavnostmi.
Prenova elektroinštalacij se bo zgodila v približno 67 kvadratnih metrov velikem nadstropju v hiši. Ostalih dodatnih zahtev ni.

2. Glavni del

 

2.1. Zakoni

Pri prenovi elektroinštalacij ali pa novi postavitvi elektroinštalacij v bivalnih prostorih kot je stanovanjska hiša, se je potrebno držati določenih zakonov. V nadaljevanju so na kratko opisani omenjeni zakoni in njihove povezave:

1. Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne inštalacije v stavbah
Povezava do pravilnika: https://goo.gl/AV9Q1M
• Ta pravilnik določa zahteve, s katerimi se zagotavlja varnost nizkonapetostnih električnih inštalacij in naprav (v nadaljnjem besedilu: električne inštalacije) v stavbah ves čas njihove življenjske dobe in katerih cilj je omejiti ogrožanje ljudi, živali in premoženja.
• Ta pravilnik se uporablja pri projektiranju in gradnji novih stavb in rekonstrukciji obstoječih stavb ter njihovem vzdrževanju.
• Zahteve tega pravilnika se smiselno uporabijo tudi za gradbene inženirske objekte, če predpisi, ki urejajo njihove bistvene zahteve, ne vsebujejo enakovrednih določb glede varnosti električnih inštalacij.
• Ta pravilnik se izda ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 204 z dne 21. 6. 1998, str. 37), zadnjič spremenjeno z Direktivo 98/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. julija 1998 o spremembi Direktive 98/34/ES o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 217 z dne 5. 8. 1998, str. 18).

2. Odredba o seznamu izdanih tehničnih smernic
Povezava do odredbe: https://goo.gl/ykT6uY
• Ta odredba določa seznam izdanih tehničnih smernic za graditev.
• Izdane so bile naslednje tehnične smernice za graditev:
(1) TSG-1-001:2010 Požarna varnost v stavbah, ki vsebuje zahteve iz Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07 in 12/13);
(2) TSG-N-002:2013 Nizkonapetostne električne inštalacije, ki vsebuje zahteve iz Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS, št. 41/09 in 2/12);
(3) TSG-N-003:2013 Zaščita pred delovanjem strele, ki vsebuje zahteve iz Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, št. 28/09 in 2/12);
(4) TSG-1-004:2010 Učinkovita raba energije, ki vsebuje zahteve iz Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10);
(5) TSG-1-005:2012 Zaščita pred hrupom v stavbah, ki vsebuje zahteve iz Pravilnika o zaščiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, št. 10/12).

3. Standard CENELEC
Povezava do standarda: https://goo.gl/vCh1Qg
Standard CENELEC je zadolžen za standardizacijo na področju elektrotehnike v Evropi.

4. Standard KNX
Povezava do standarda: https://goo.gl/d9lwxT
Standard KNX je standardiziran (EN 50090, ISO/IEC 14543) telekomunikacijski protokol. Je naslednjih treh prejšnjih standardov:
(1) European Home System Protocol (EHS)
(2) BatiBus
(3) European Installation Bus (EIB ali Instabus)
Standard KNX je administriral KNX Association.
3. Microsoft Project

Pri projektiranju je bil uporabljen program Microsoft Project 2016. Najprej so bili v Project vstavljeni posamezni procesi oziroma dejavnosti ter njihov rok trajanja.
Projekt se bo začel 3.7.2017, saj je to prvi delovni dan v mesecu Juliju letošnje leto. Za vsako dejavnost je bilo prav tako potrebno določiti posamezne vire, ki jih potrebujemo – za nekatere dejavnosti potrebujemo material (npr. kable), za druge pa zaposlene (npr. zidarja).
Da ne bi prišlo do raznih zapletov, je potrebno vsaki dejavnosti vpisati tudi predhodne dejavnosti, ki jih moramo obvezno dokončati preden začnemo z novo dejavnostjo – posamezne dejavnosti so si namreč povezane – npr. najem čistilnega servisa za celotno čiščenje prostorov je smiselno šele ko so vsa ostala dela dokončana in ne bo zatem več raznih del, ki bi ponovno umazala celotno nadstropje.

3.1. Posamezna opravila, trajanje in predhodne dejavnosti

Prvo opravilo pri projektu je celoten pregled trenutne elektroinštalacije v stanovanjski hiši, saj je potrebno določiti, katere elemente bomo pravzaprav zamenjali pri prenovi. Celotno nadstropje se nato izmeri ter se tako izračuna, koliko kablov, vodnikov, luči in ostalih elementov potrebujemo za celotno prenovo. Po pregledu in merjenju se izdela natančen načrt, ki bo uporaben pri nadaljnjih dejavnostih. Nato se popiše ves material in kupi.
Na material bomo čakali nekaj dni, medtem pa lahko začnemo že z odstranjevanjem trenutne elektroinštalacije. Nato se vgradi cevi, doze in vanje napelje vodnik.
Zatem bo prišel na vrsto zidar, ki bo popravil stene in kital. Potem bo slikopleskar pleskal celotne stene. Montiranje notranje razsvetljave bo opravil električar, za montiranje stikal in vtičnic pa bo porabil dva študenta. Nato bo merilec – elektroinženir opravil meritve in določil, če so nove inštalacije narejene po vseh ustreznih standardih. Na koncu bo najet tudi čistilni servis, ki bo počistil celotno nadstropje.

3.2. Časovnica (Timeline)

Slika prikazuje celotno časovnico – prikazuje vse posamezne procese in ljudi, ki so zadolženi za izvajanje le teh. Natančno lahko vidimo tudi datume – začetek in konec vsake dejavnosti ter začetek in konec celotnega projekta.
3.3. Kritična pot

Kritična pot prikazuje vse nujne dejavnosti, ki morajo biti obvezno izvedene za normalno izvedbo projekta, torej da se projekt lahko normalno nadaljuje brez raznih čakalnih dob.

3.4. Izvajalci in material

Večino dela bo opravil en električar, na koncu mu bosta pri montaži na pomoč priskočila tudi dva študenta. Zidarska in slikopleskarska dela bosta opravila slikopleskar in zidar, meritve pa elektroinženir. Na koncu bo vse skupaj počistil čistilni servis.

3.5. Cena materiala ter urne postavke

Električarju bomo za delo plačali 12€ na uro, zidarju 10€ na uro, slikopleskarju in čistilnemu servisu po 8€ na uro, ter 5€ na uro obema študentoma. Vsi omenjeni delavci imajo fiksno urno postavko. Merilec oziroma elektroinženir, ki bo na koncu opravil meritve bo za svoje delo prejel enkratno plačilo – 100€.
Za material pa bomo plačali – razsvetljava 189,9€, stikala 113,6€, kabli 419,9€, vtičnice 49,9€ in električna omarica 252,4€.

3.6. Stroški za posamezne dejavnosti

Največje stroške bomo imeli pri nakupu materiala, sledita mu izdelava načrta elektroinštalacij in slikopleskarska dela. Nato je na seznamu montiranje razsvetljave, plačilo zidarju za kitanje itd.

3.7. Celotni stroški (Cashflow)

Celoten projekt nas bo stal 3.153,3€.

3.8. Trajanje projekta

Projekt se bo začel prvi delovni dan v juliju, torej 3.7.2017. Če bo vse potekalo po predvidenih načrtih, potem bo projekt uspešno zaključen 7.8.2017.

4. Zaključek

Seminarska naloga me je naučila pravilnega projektiranja projekta od začetka do konca. Izvedel sem nekaj o vsakem izmed procesov, ki se jih bo moralo izvesti za uspešno zaključen projekt.
Pozanimal sem se tudi o ceni posameznih materialov in o urni postavki delavcev, ki se jih bo moralo najeti.
Ker je seminarska naloga narejena na realen način in upošteva dejanske cene in stroške skupaj z urami dela, ima projekt zame dejansko vrednost in je uporaben pri mojih prihodnih načrtih.
5. Viri in literatura

O standardu KNX [online].[citirano dne 26.5.2017, 20.00]. Dostopno na spletnem naslovu: https://en.wikipedia.org/wiki/KNX_(standard)
Odredba o seznamu izdanih tehničnih smernic [online].[citirano dne 26.5.2017, 20.00]. Dostopno na spletnem naslovu: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE2280
O standardu CENELEC[online].[citirano dne 26.5.2017, 20.00]. Dostopno na spletnem naslovu: https://www.cenelec.eu/aboutcenelec/whatwedo/technologysectors/electricalengineering.html
Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne inštalacije [online].[citirano dne 26.5.2017, 20.00]. Dostopno na spletnem naslovu: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE2280

Do YOU Know How You Got Here?

Learn how to create websites like this, rank them on the 1st page of Google, and earn money online!
SUBMIT